Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Ośrodek rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego obejmuje w szczególności:

 • Porada lekarska
 • Wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium)
 • Świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii.
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej (w tym świadczenia z zakresu psychoterapii i neuropsychologii).
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej (w tym świadczenia z zakresu neurologopedii i surdologopedii).
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń SI.
 • Świadczenia z zakresu  terapii zajęciowej.
 • Wybrane zabiegi z zakresu fizykoterapii (sollux, laser, kąpiele wirowe, pole magnetyczne i inne ).

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wynosi dla jednego pacjenta do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Do Ośrodka (OWI) przyjmowane są w szczególności dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
 • z zespołem mikro zaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej)
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa)
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe)
 • miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów

Sposób przyjęcia do Ośrodka Wczesnej Interwencji

Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej.

Podstawą realizacji świadczeń w warunkach ambulatoryjnych jest skierowanie, które powinno zawierać następujące elementy:

 1. pieczęć nagłówkową z nr umowy z NFZ
 2.  imię, nazwisko, PESEL i adres zameldowania/zamieszkania
 3. Dokument skierowania wystawiony przez lekarza musi zawierać tekst „Do Ośrodka Wczesnej Interwencji” oraz diagnozę i kod chorobowy.
 4. Rozpoznanie chorobowej
 5. kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10
 6. Cel i uzasadnienie (opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację)
 7. choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji
 8. zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ilości zabiegów oraz parametrów zabiegu
 9. pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz data wystawienia skierowania

 Ponadto winny być regularnie opłacane składki ZUS. Po przedstawieniu ważnego skierowania (30 dni) pozostaje ustalenie w Rejestracji, daty konsultacji lekarskiej.

Na wizytę prosimy zabierać z sobą posiadane wyniki badań i dokumenty (karty informacyjne z pobytów np. w szpitalu).