Ośrodek wczesnej interwencji

(rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego)

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku
(Ośrodek Wczesnej Interwencji)

        Ośrodek rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) , dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym oraz dzieci ze stwierdzonym deficytem rozwoju i niepełnosprawnością.(Kontrakt z NFZ) 

Do Ośrodka (OWI) przyjmowane są w szczególności dzieci:
 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
 • z zespołem mikro zaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej)
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa)
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe)
 • miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów

        Sposób przyjęcia do Ośrodka Wczesnej Interwencji. Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej

Podstawą realizacji świadczeń w warunkach ambulatoryjnych jest skierowanie, które powinno zawierać następujące elementy:

 1. Pieczęć nagłówkową z nr umowy z NFZ
 2. Imię, nazwisko, PESEL i adres zameldowania/zamieszkania
 3. Dokument skierowania wystawiony przez lekarza musi zawierać tekst „Do Ośrodka Wczesnej Interwencji” oraz diagnozę i kod chorobowy.
 4. Rozpoznanie chorobowej
 5. Kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10
 6. Cel i uzasadnienie (opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację)
 7. Cel i uzasadnienie (opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację)
 8. Choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji
 9. Zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ilości zabiegów oraz parametrów zabiegu
 10. Pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz data wystawienia skierowania
  Ponadto winny być regularnie opłacane składki ZUS. Po przedstawieniu ważnego skierowania (30 dni) pozostaje ustalenie w Rejestracji, daty konsultacji lekarskiej.

Na wizytę prosimy zabierać z sobą posiadane wyniki badań i dokumenty (karty informacyjne z pobytów np. w szpitalu).

Dr Jacek MICUŁA

Specjalizacje: Neurolog Dziecięcy