Sposób przyjęcia do Ośrodka Wczesnej Interwencji

Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez:

  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej

Podstawą realizacji świadczeń w warunkach ambulatoryjnych jest skierowanie, które powinno zawierać następujące elementy:

  • pieczęć nagłówkową z nr umowy z NFZ
  • imię, nazwisko, PESEL i adres zameldowania/zamieszkania
  • rozpoznanie
  • kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10
  • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację
  • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji
  • zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ilości zabiegów oraz parametrów zabiegu
  • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz data wystawienia skierowania

Dokument skierowania wystawiony przez lekarza musi zawierać tekst „Do Ośrodka Wczesnej Interwencji” oraz diagnozę i kod chorobowy. Ponadto winny być regularnie opłacane składki ZUS. Po przedstawieniu ważnego skierowania (30 dni) pozostaje ustalenie w Rejestracji, daty konsultacji lekarskiej.

Na wizytę prosimy zabierać z sobą posiadane wyniki badań i dokumenty (karty informacyjne z pobytów w szpitalu).

Lekarz przyjmujący określa liczbę, częstotliwość, rodzaj, kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc Państwa dziecko i odpowiednio kieruje do specjalistów w Ośrodku.