Fizjoterapia Ambulatoryjna (Poradnia Rehabilitacyjna)

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub specjalisty w zakresie:

 • rehabilitacji medycznej
 • rehabilitacji w chorobach narządach ruchu
 • chirurgii ortopedycznej
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • neurologia dziecięca

Dział rehabilitacji posiada szeroką ofertę zabiegów fizjoterapeutycznych z zakresu: kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, terapii zajęciowej oraz porady psychologiczne i logopedyczne. Zabiegi

wykonywane są w przestronnych gabinetach wyposażonych w aparaturę zabiegową i sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych.

 

Terapia i Porady Logopedyczne

Poradnia zajmuje się wczesną, kompleksową diagnozą, stymulacją i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży od wieku niemowlęcego do 18 roku życia. Terapia logopedyczna obejmuje korekcję dysfunkcji oralnych, stymulacje polisensoryczne, terapię dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkaniem, upośledzonych umysłowo, z wadą słuchu, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa oraz innymi zespołami chorobowymi.

Terapia i Porady Psychologiczne

Poradnia zajmuje :

 • wczesna interwencja psychologiczna i psychoedukacja,
 • diagnoza rozwoju dzieci i ocena postępów w rozwoju małych dzieci z grup ryzyka,
 • diagnoza psychologicznych problemów związanych z chorobą somatyczną dziecka i pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców w adaptacji do przewlekłej choroby,
 • diagnoza i pomoc psychologiczna w zaburzeniach emocjonalnych dzieci i problemach wychowawczych (zaburzenia lękowe, trudności wychowawcze, moczenie mimowolne, zaburzenia karmienia).

Terapia INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna to przede wszystkim ćwiczenie umiejętności reagowania na docierające do nas bodźce. Mózg otrzymując informację ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, smak, węch, dotyk, a w tym zmysł temperatury, równowagi, propriocepcja) dokonuje ich rozpoznania, przetwarzania, modulacji i interpretacji. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią reakcję i adaptację do sytuacji.

Dzięki wyposażaniem znajdującym się w naszym ośrodku jak: zabawki rozwijające małą i dużą motorykę, urządzenia do badania rozwoju zmysłów i ruchu, maty edukacyjne czy zabawki wspomagające rozwój inteligencji emocjonalnej, ćwiczenie to będzie dla Państwa dzieci niezwykle przyjemne wpływający na ich rozwój integracji sensorycznej.ZASADY LECZENIA TERAPIĄ SI

Sesje odbywają się zazwyczaj 1-2 razy w tygodniu. Należy jednak podkreślić, że częstotliwość spotkań, czas oraz tempo postępów jest uzależniona od stopnia nasilenia problemu z jakim przychodzi dziecko.


DLA KOGO JEST TERAPIA SI?

Dzieci z problemami :

  • modulacji sensorycznej
  • dyskryminacji sensorycznej
  • motorycznymi o podłożu sensorycznym
  • samoregulacji
  • snu
  • jedzenia
  • trawienia i wypróżniania
  • pobudzenia, poziomu aktywności i uwagi
  • funkcjonowania społecznie i emocjonalnie
  • z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy
  • z ciąż wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po pobytach na OIOM-ie noworodkowym, po powikłanych porodach, urodzonymi przez cesarskie cięcie
  • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
  • ADHD
  • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia niewerbalnego uczenia się
  • Autyzm
  • z zespołem Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera
  • Mutyzm wybiórczy
  • Choroby genetyczne, Problemy psychiczne
  • z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym)

Terapia zajęciowa (w trakcie uruchomienia)

W naszym ośrodku w ramach usprawniania ruchowego, psycho-społecznego i emocjonalnego oferujemy zajęcia z zakresu terapii zajęciowej.

Terapia prowadzona jest zarówno indywidualnie jak i grupowo .Terapia zajęciowa jest rodzajem psychoterapii polegającej na wykonywaniu określonych czynności psychosomatycznych. Główne rodzaje tej metody to arteterapia, ergoterapia, estetoterapia i zajęcia relaksacyjne. Klasyczne

psychoterapie polegają tylko na dialogu z pacjentem. Terapia zajęciowa natomiast jest zorientowana na integrację ciała i umysłu.

Cel terapia zajęciowa.

Terapia zajęciowa jest formą psychoterapii, która polega pracy w różnych obszarach życia. Jej celem jest przywrócenie zdolności umysłowych, poznawczych i motorycznych. W przypadku, gdy zmiany są nieodwracalne, zajęcia te umożliwiają wytworzenie funkcji zastępczych. Terapia zajęciowa jest skierowana do dzieci oraz osób niepełnosprawnych i ma charakter ruchowo-artystyczny. Rodzaj terapii i zakres zastosowania jest indywidualnie dopasowany do każdej osoby indywidualnie w zależności od rodzaju problemu oraz stopnia zaburzenia.

Rehabilitacja Sportowa

W SPZOZ Naszym zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad dziećmi w zakresie rehabilitacji sportowej i ortopedycznej po: artroskopii stawów, endoprotezie- plastyce, rekonstrukcji ścięgien- więzadeł oraz kontuzji i urazy sportowej . Prowadzimy również terapię dysfunkcji kręgosłupa i tkanek miękkich oraz rehabilitację wad postawy u dzieci i młodzieży. Każdemu pacjentowi zapewniamy indywidualny plan leczenia, uzależniony od diagnozy.
Wnikliwa analiza i diagnoza problemu umożliwia dobór odpowiedniego zestawu zabiegów i ćwiczeń, dzięki temu pacjenci w optymalnie krótkim czasie wracają do zdrowia.

Poradnia rehabilitacji sportowej